Dr hab. n. med. Wojciech Turaj

Dr hab. Wojciech Turaj zajmuje się głównie diagnostyką i leczeniem osób cierpiących z powodu chorób nerwowo-mięśniowych: polineuropatii (np. polineuropatia cukrzycowa, mocznicowa, w przebiegu chorób układowych tkanki łącznej, przewlekła zapalna polineuropatia demielinizacyjna, choroby z kręgu Charcota-Marie?ego-Tootha), miastenii, miopatii (zapalenia mięśni, miopatie metaboliczne, miopatie uwarunkowane genetycznie ? np. dystrofia miotoniczna, dystrofia twarzowo-łopatkowo-ramieniowa). Prowadzi także pacjentów po udarach mózgu oraz chorych na choroby zwyrodnieniowe (m.in. choroba Parkinsona, zanik wieloukładowy, drżenie samoistne), bóle głowy (np. migrena, klasterowy ból głowy, ból głowy typu napięciowego), zespół niespokojnych nóg. W praktyce klinicznej styka się także z wieloma chorymi na złożone lub trudne do rozpoznania problemy neurologiczne (m.in. neurologiczne zespoły paranowotworowe, zespół miasteniczny Lamberta-Eatona, wieloogniskowa neuropatia ruchowa, choroby mitochondrialne).

Dowiedz się wiecej

Dr hab. n. med. Wojciech Turaj, specjalista neurolog, pracuje na Oddziale Chorób Zwyrodnieniowych i Nerwowo-Mięśniowych Kliniki Neurologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz w NZOZ Geromed.

Ukończył studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w 1996 r. W 2001 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych na podstawie pracy doktorskiej pt. Mikroalbuminuria w udarze niedokrwiennym mózgu. W 2005 roku otrzymał tytuł zawodowy specjalisty neurologa. W 2008 roku ukończył studia podyplomowe w zakresie edytorstwa współczesnego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W 2013 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk medycznych na podstawie rozprawy pt. Wczesne czynniki rokownicze zgonu w ostrym i przewlekłym okresie udaru niedokrwiennego mózgu.

Od 2001 roku jest nauczycielem akademickim i pracownikiem naukowym Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego ? od 2005 roku jest adiunktem w Katedrze i Klinice Neurologii UJ CM. Od 1997 roku pracuje w Oddziale Klinicznym Neurologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Jest współautorem 39 prac oryginalnych, z których większość opublikowano w prestiżowych czasopismach o zasięgu międzynarodowym (m.in. Stroke, Neurology, Journal of Neurological Sciences, Cerebrovascular Diseases). Prace te dotyczą głównie udaru mózgu i chorób zwyrodnieniowych (np. stwardnienia bocznego zanikowego). Jest autorem 6 rozdziałów opublikowanych w podręcznikach dla studentów i lekarzy (Udar mózgu, Otępienie, Geriatria z elementami gerontologii ogólnej).

Uczestniczył w międzynarodowych kursach naukowych dotyczących leczenia udaru mózgu (EUSI Stroke Summer School, Cambridge University), chorób zwyrodnieniowych i nerwowo-mięśniowych (Salzburg Weill Cornell Seminar in Neurology, Salzburg). Odbył staż kliniczny na University of Rochester (USA, 2012). Jest członkiem zespołu uhonorowanego zespołową nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za współautorstwo cyklu prac pt. Genetyczne czynniki ryzyka i rokowanie w udarze mózgu (2006).

Jest tłumaczem i redaktorem podręczników i artykułów, z których korzysta większość neurologów w Polsce. Przetłumaczył 17 podręczników dla lekarzy i studentów, a także około 300 artykułów z zakresu neurologii i chorób wewnętrznych.

 

Najważniejsze publikacje

 1. Najważniejsze publikacje

  • 1. Słowik A., Turaj W., Iskra T., Strojny J., Szczudlik A. Microalbuminuria in nondiabetic patients with acute ischemic stroke: prevalence, clinical correlates, and prognostic significance. Cerebrovasc. Dis. 2002; 14: 15-21.
  • 1. Slowik A., Turaj W., Pankiewicz J., Dziedzic T., Szermer P., Szczudlik A. Hypercortisolemia in acute stroke is related to the inflammatory response. J. Neurol. Sci. 2002; 196: 27-32.
  • 1. Slowik A., Dziedzic T., Turaj W., Pera J., Glodzik-Sobanska L., Szermer P., Malecki M.T., Figlewicz D.A., Szczudlik A. A2 allele of GpIIIa gene is a risk factor for stroke caused by large vessel disease in males. Stroke 2004; 35: 1589-1593.
  • 1. Slowik A., Turaj W., Dziedzic T., Haefele A., Pera J., Malecki M.T., Glodzik-Sobanska L., Szermer P., Figlewicz D.A., Szczudlik A. DD genotype of ACE gene is a risk factor for intracerebral hemorrhage. Neurology 2004; 63: 359-361.
  • 1. Slowik A., Borratynska A., Turaj W., Pera J., Dziedzic T., Figlewicz D.A., Betlej M., Krzyszkowski T., Czepko R., Szczudlik A. ?1-antichymotrypsin gene (SERPINA3) A/T polymorphism as a risk factor for aneurysmal subarachnoid hemorrhage. Stroke 2005; 36: 737-740.
  • 1. Turaj W., Słowik A., Dziedzic T., Pułyk R., Adamski M., Strojny J., Szczudlik A. Increased plasma fibrinogen predicts one-year mortality in patients with acute ischemic stroke. J. Neurol. Sci. 2006; 246: 13-19.
  • 1. Slowik A., Tomik B., Wolkow P.P., Partyka D., Turaj W., Malecki M.T., Pera J., Dziedzic T., Szczudlik A., Figlewicz D.A. Paraoxonase gene polymorphisms and sporadic ALS. Neurology 2006; 67: 766-770.
  • 1. Turaj W., Słowik A., Wnuk M., Szczudlik A. Gender-related differences in diagnostic evaluation and outcome of ischemic stroke in Poland. Stroke 2009; 40: 980-982.
  • Slowik J., Wnuk M.A., Grzech K., Golenia A., Turaj W., Ferens A., Jurczak A., Chomyszyn-Gajewska M., Loster B., Slowik A. Periodontitis affects neurological deficit in acute stroke. J. Neurol. Sci. 2010; 297: 82-84
  • 1. Thompson B.B., Béjot Y., Caso V., Castillo J., Christensen H., Flaherty M.L., Foerch C., Ghandehari K., Giroud M., Greenberg S.M., Hallevi H., Hemphill J.C. 3rd, Heuschmann P., Juvela S., Kimura K., Myint P.K., Nagakane Y., Naritomi H., Passero S., Rodríguez-Yá?ez M.R., Roquer J., Rosand J., Rost N.S., Saloheimo P., Salomaa V., Sivenius J., Sorimachi T., Togha M,. Toyoda K., Turaj W., Vemmos K.N., Wolfe C.D., Woo D., Smith E.E. Prior antiplatelet therapy and outcome following intracerebral hemorrhage. A systematic review. Neurology 2010; 75: 1333-1342.